coopcloud.tech/config.toml

42 lines
1.0 KiB
TOML

baseURL = "https://coopcloud.tech"
languageCode = "en-gb"
title = "The Co-op Cloud"
theme = "coopcloud.tech"
enableemoji = true
[menu]
[[menu.main]]
name = "Git"
url = "https://git.coopcloud.tech"
weight = 1
[[menu.main]]
name = "Docs"
url = "https://docs.coopcloud.tech"
weight = 2
[[menu.main]]
name = "Blog"
url = "/blog/"
weight = 3
[params]
[params.links]
docs = "https://docs.coopcloud.tech/"
docsfaq = "https://docs.coopcloud.tech/intro/faq/"
getinvolved = "https://docs.coopcloud.tech/get-involved/"
autonomicSite = "https://autonomic.zone"
[[params.links.footer]]
name = "Source Code"
link = "https://git.coopcloud.tech/coop-cloud"
[[params.links.footer]]
name = "Documentation"
link = "https://docs.coopcloud.tech"
[[params.links.footer]]
name = "Public Matrix chat"
link = "https://matrix.to/#/#coopcloud:autonomic.zone?via=autonomic.zone"
[[params.links.footer]]
name = "Mastodon"
link = "https://social.coop/@coopcloud"
[Permalinks]
code = "/:filename/"